Den moderna demokratin har nyligen firat 100 år. Lika gammal är vår intresseorganisation som startades för att utveckla och värna folkbildningen i Örebro län. I år är Örebro läns bildningsförbund inne på sitt 102:a år.

Vi studieförbund, folkhögskolor, amatörteatersamverkan och biblioteksutveckling är de medlemsorganisationer i länsbildningsförbundet som idag arbetar sida vid sida som några av de viktiga aktörerna för demokrati i länet.

Efter sommaren är det val till kommun, region och riksdag. Tack vare diskussioner i folkhögskoleklassrum, deltagande i kvällsföreläsningar och studiecirklar har många länsbor skaffat sig kunskaper som gör att de kan fatta egna beslut inför detta val. Men demokratiarbetet är större än bara kopplat till valet. Folkbildningspedagogiken bygger på demokratiska samtal där man utgår från deltagarnas nivå och intresse. Genom bildning ökar människors möjlighet att förstå och påverka sitt eget och andras liv. Även det kulturliv vi bidrar med är en viktig pelare när det gäller demokratibygget i länet. Utan dessa möjligheter till möten och kunskapsutbyten hade vårt land och vårt län varit mindre öppet.

Många säger att demokratiarbetet är viktigare än på länge. Samtidigt ser flera av oss hur det ekonomiska stödet från samhället minskar. Studieförbundens kommunbidrag har legat still i många år i länet och vissa kommuner har sänkt stödet. Vissa av utbildningarna som funnits under året på folkhögskolor i Örebro län kan inte starta till hösten då det statliga extra stödet till yrkesinriktade kurser dragits in vilket är synd då efterfrågan och behov finns kvar.

Det ska understrykas att bredden hos våra medlemsorganisationer är viktig. Vi har vår bakgrund i flera olika folkrörelser och olika politiska, religiösa, kulturella och intressepolitiska sammanhang – vissa av oss är också helt oberoende­ – och det är denna mångfald som gör att så många nås av den demokratiska folkbildningspedagogiken.

Folkbildningens arbete med att utjämna bildningsklyftor ökar möjligheterna för fler att vara delaktiga i samhällslivet och erbjuder sammanhang där människor får komma till tals och tillsammans med andra bilda sig samt utveckla sina åsikter och demokratiska värderingar. Det vittnar exempelvis många av folkhögskolornas studerande om – att de blivit mer samhällsmedvetna och aktiva under och efter sin utbildning.

Studieförbunden stärker föreningslivet och ger förutsättningar för föreningar att utvecklas som demokratiska organisationer och är också viktiga bildnings- och utbildningsarenor för de politiska partiernas företrädare, inte minst lokalt i kommunerna och i regionen.

Både studieförbund och folkhögskolor har också spelat en viktig roll i etableringen av nyanlända och underlättat inträdet i just vårt demokratiska samhälle. Under pandemin blev det också tydligt hur många människor snabbt fick lära sig att bli digitalt delaktiga tack vare insatser från studieförbund, folkhögskolor och bibliotek.

Nu bör beslutsfattare, politiker och tjänstepersoner i Örebro län funderar över hur ni kan bidra till en fortsatt stark demokrati genom att stärka förutsättningarna för folkbildningen i länet idag och i framtiden.

Rod Cansby, Amatörteatersamverkan

Jörgen Danielsson, ABF

Simon Ledstam, Bilda

Maria Engelfeldt, Folkuniversitetet

Susanna Stark, Hällefors folkhögskola

Josefin Nyström, Ibn Rushd

Per-Arne Swanolf, Karlskoga Folkhögskola

Torbjörn Brännlund Kulturens

Marcus Andersson, Medborgarskolan

Irja Convalius, NBV

Charlotta Stenhem, RF-SISU

Jens Hellman, Sensus

Fredrik Skillermark, Sima folkhögskola

Marie Karlsson, Studiefrämjandet

Fredrik Wallin, Studieförbundet Vuxenskolan

Marie Holm, Örebro folkhögskola