Studieförbunden spelar en viktig roll i hela samhället. I en studie som presenterats under sommaren konstateras att det för vissa individer som står utanför arbetsmarknaden kan vara lättare att få ett jobb om de går en studiecirkel. Detta är något som vi som jobbar inom folkbildningen redan har erfarit men forskningen om det har saknats fram till nu.   

 Även om studieförbundens uppdrag inte i första hand är att få människor ut i arbetslivet spelar folkbildningen roll för människors och samhällets utveckling. Folkbildningen har länge bidragit positivt till integration och det har varit tydligt att det i socioekonomiskt utsatta områden och på små orter där utbildningsnivån ofta är låg har gynnat individens möjlighet att få jobb att delta i studieförbundens verksamheter. 

Studiecirkeln är en frivillig bildningsform för vuxna och som arrangeras av något av de tio studieförbunden. I studiecirkeln, oavsett ämnesområde, anpassas studierna efter deltagarna och sker genom demokratiska, engagerande samtal och utbyten internt inom gruppen.

Under förra året deltog 64 190 personer i Örebro län i de drygt 10 600 studiecirklar som arrangerades av studieförbunden. Det arrangeras studiecirklar i länets alla kommuner.   

I studien ”Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden” som genomförts av forskare på Internationella Handelshögskolan i Jönköping är det tydligt att två av de grupper som generellt har svårare än andra att ta sig in på arbetsmarknaden gynnas av att delta i en studiecirkel. Både när det gäller inrikes födda personer med kort utbildning och utrikesfödda med längre utbildning visar studien att de som deltagit i en studiecirkel åren efter i högre grad skaffar sig sysselsättning och ökar sin inkomst jämfört med de som inte deltagit.

Det är också glädjande att studien fastställer folkbildningens positiva inverkan som möjliga faktorer. I studiecirkeln får man ny kunskap och erfarenhet att sätta på sitt CV men också livskunskap och erfarenheter som gör att man växer som individ. Dessutom ger deltagandet nya sammanhang och kontakter som också kan vara viktiga för att få ett arbete.

Även om en studiecirkel kan behandla vilket ämne som helst och i sig inte syftar till att leda till sysselsättning har den alltså visat sig kunna bidra till att fler kan ta sig ut på arbetsmarknaden. Detta är fakta som ledande tjänstepersoner och politiker bör ta till sig både lokalt, regionalt och nationellt. Folkbildningen är en resurs på många sätt.

Cecilia Lönn Elgstrand, vikarierande länsbildningskonsulent
Örebro läns bildningsförbund